V. EWOLUCJA ŻYCIA

Poniższe paragrafy przedstawiają główne założenia Generalnej Teorii Uwarunkowanej Ewolucji Życia.

V.1. GTCEL, postulaty i definicja.

TNowym zasadniczym rozwojem w dziedzinie genetyki ewolucyjnej jest pojęcie ewolucji jako wewnętrznego mechanizmu ulepszania istot żywych, który jest przekazywany potomkom i, który stosuje, biorąc pod uwagę złożoność wszystkich aspektów, wiele systemów, metod lub procedur zależących od każdego przypadku na podstawie jego szczególnych warunków.

GTCEL może być podsumowana następująco:

 • Główną cechą życia jest wolność.

 • Każde życie ma swoistą tendencję do poszerzania sfery wolności poprzez ewolucję.

 • Jest wiele systemów ewolucyjnych, metod lub procesów, a ich konfiguracja zależy od specyficznych warunków w każdym poszczególnym przypadku.

Koncepcję wolności, szeroko pojęta, oznacza możliwość pokonania lub uwolnienia się od więzów praw fizycznych w naturze.

Chociaż ta koncepcja jest bardzo ważna, to nie znaczy ona tyle dla GTCEL jeśli chodzi o jej stronę lub ważność naukową.

Pojęcie „ewolucja uwarunkowana” odnosi się nie do tego, że ewolucja następuje, ponieważ życie / osobnik musi przystosować się do warunków aby przeżyć, lecz do tego, że życie / osobnik poprzez ewolucję wprowadza ulepszenia aby stać się niezależnym od warunków i ograniczeń środowiska.

To pojęcie odnosi się nie tylko do warunków i ograniczeń środowiska, ale także do warunków wywodzących się z logiki wewnętrznej i dynamiki każdego systemu ewolucyjnego.

Punkt trzeci może wydawać się zbyt ogólny. Dzieje się tak, ponieważ wyjaśnienie całej różnorodności metod  stosowanych przez naturę mogłoby wskazywać nie tylko na to, że prezentacja tej teorii w sposób zwięzły byłaby niemożliwa, ale także na to, że ta lista byłaby zbyt długa i niekompletna. Jednakże pojawiają się tu dwie ważne koncepcje: różnorodność metod i warunków.

Poniżej możemy zaobserwować generalną perspektywę rozważając liczne warunki mogące wpływać na ewolucję i pojęcia z nią związane.

Geny to skodyfikowana streszczona informacja o rozwoju nowej istoty. Kiedy dostarczamy informację genetyczną to obie, informacja właściwa jest przekazywana i oczywiście jej forma w jakiej powinna być odczytana i użyta.

Możemy zbadać przyczyny ewolucji uwarunkowanej poprzez wyróżnienie pomiędzy warunkami nałożonymi przez czynniki egzogeniczne lub środowiskowe oraz czynniki endogeniczne, wywodzące się z dynamiki każdego systemu ewolucyjnego.
 • Przyczyny endogeniczne lub teleologiczne:

  • Gwarancja i bezpieczeństwo (inteligentny projekt)
  • Dominacja gatunku nad pojedynczym osobnikiem (gen samolubny)
  • Równa forma gatunków.
  • Wewnętrzna spoistość lub zgodność systemu ewolucyjnego.
  • Optymizacja ewolucyjnej osi czasu (zróżnicowanie płciowe)
 • Przyczyny egzogeniczne lub środowiskowe:

  • Niedobór zasobów (selekcja naturalna Darwina)
  • Funkcja tworzy organ (teoria Lamarcka)